دستورالعمل تدوين و نگارش پوستر همايش:

 

دستورالعمل تدوين و نگارش پوستر همايش:


۱- پوستر بايد در ابعاد ۷۰ سانتي متر براي ارتفاع و ۵۰ سانتي متر براي عرض تهيه شود. (پوسترهاي همايش بصورت عمودي طرح و نگارش شود). مطالب بايد حداقل ۳ سانتي متر از حاشيه پوستر فاصله داشته باشد.
۲- متن پوستر بايستي به زبان فارسي نوشته شود.
۳- پوستر بايد به صورت يكپارچه در يك صفحه تهيه شود، دبيرخانه همايش به هيچ عنوان پوسترهاي تهيه شده بر روي كاغذ هاي A۴ را نمي پذيرد.
۴- براي زمينه پوستر از فورمت پوستر موجود در سايت همايش استفاده شود.
۵- در پوستر ها بايد كليه نكته هاي ضروري مربوط به يك مقاله كامل به ترتيب زير رعايت شود:
الف) عنوان مقاله، نام كامل نويسندگان (نام نويسنده اصلي با ستاره مشخص شود و زير نام ارائه دهنده خط كشيده شود)، نام و آدرس دانشگاه يا موسسه، متن اصلي مقاله شامل مقدمه، روش كار، نتايج و بحث و مراجع
ب) متن انگليسي : عنوان ۵۰- متن حداقل فونت ۲۰
ج) متن فارسي: عنوان ۵۰ -متن حداقل فونت ۲۲
۶- گواهي ارائه مقاله فقط براي افرادي كه پوستر خود را در زمان، تاريخ و محل اعلام شده ارائه دهند با احراز هويت بصورت حضوري تقديم خواهد شد.
۷- افراد بسته به سليقه خود ميتوانند فونت را انتخاب كنند.
۸- از پذيرش پوسترهايي كه بصورت افقي تدوين و نگارش شده باشد، معذوريم.

 

دانلود پوستر اصلی :  

down.png (900×900)

تصویر پوستر :

 

پوستر همایش