اهداف برگزاری

 

گسترش و فرهنگ و معارف اسلامی و دفاع از حریم قرآن کریم و سنت پیامبر اکرم (ص)

  1. ایجاد تفاهم میان متفکران جهان اسلام در زمینه های اعتقادی ، فقهی ، اجتماعی و سیاسی
  2. توسعه اندیشه تقریب میان اندیشمندان و فذهنگیان جهان اسلام
  3. آگاه حکردن توده های مسلمان از توطئه های تفرقه انگیز دشمنان
  4. تشکیل جبهه واحد در مقابل توطئه های تبلیغاتی و تهاجم فرهنگی دسمنان اسلام
  5. رفع بدبینی ها و شبهات بین پیروان مذاهب اسلامی