فرمت ارسال مقاله

برای ارسال مقاله، ابتدا از طریق لینک ذیل الگوی تهیه مقالات را دانلود نموده و مقاله خود را براساس این الگو تهیه نمایید. سپس از طریق بخش ثبت نام و ارسال مقالات، با ثبت مشخصات خود اقدام به ارسال مقالات خویش نمایید.

مقالاتی که بر اساس این الگو تهیه نشده باشند، از روند داوری همایش حذف خواهند شد.  

جهت دریافت راهنمای نگارش مقالات بر روی لینک ذیل کلیک نمایید:

 

دانلود الگوی تهیه مقاله همایش دانشگاه پیام نور مهاباد